• Kamu idarelerinin taşınır mal yönetiminde genel olarak aşağıdaki sorunlar bulunmaktadır: 

 • Gerçekçi, ayrıntılı ve düzenli taşınır sayımlarının yapılmaması 

 • Hurda, devir veya çıkış gibi işlemlerin zamanında ve mevzuata uygun muhasebeleştirilmemesi 

 • Harcama birimlerinin taşınır mevzuatına ilişkin bilgilerinin ve uygulamalarının yeterli düzeyde olmaması 

 • İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli fiili durumu yansıtmaması 

 • Başka kamu idaresine veya harcama birimine devredilen taşınırlara ilişkin zamanında ve doğru muhasebe işlemlerinin yapılmaması 

 • Hurdaya ayırma ve tüketim yoluyla çıkış işlemlerinde ciddi hatalar yapılmaması 

 • Taşınır işlemlerinin muhasebe birimi tarafından yerinde getirilmesi gibi bir hatalı yaklaşımın bulunması

 • Hataların önlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için Taşınır Mal Yönetmeliği ile birlikte, muhasebe yönetmeliklerinin ve harcama belgeleri mevzuatının da bilinmesi gerekmektedir. Ancak, tüm harcama birimlerinde tüm detayları bilen ve uygulayan yeterli personel bulunmamaktadır. Dolayısıyla, mevzuatın belirlediği kurallar ile uygulama arasında uçurum olduğu söylenebilir. Sayıştay tarafından 2016 yılında bir belediyede yapılan taşınır sayımında, 3,5 milyon TL’lik sayım noksanı tespit edilmiş ve bu sayım noksanı kamu zararı olarak raporlanmıştır. Yukarıda yer verilen sorunlara yönelik etkin, uygulamalı ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla, uzman kadromuzla aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz: 

 • Taşınır Mal Yönetmeliğinde yer alan kavramlar, sorumluluklar ve kullanılması zorunlu defter, belge ve kayıtlar konusunda eğitim verilmesi 

 • Taşınır işlemlerinde giriş, çıkış veya hurda işlemlerinde süreçler ve bu süreçlerin uygulanmasına sıklıkla yapılan hataların giderilmesi 

 • Sayıştay denetim raporlarında yer alan ilgili kamu idaresi gerekse de diğer kamu idarelerine yönelik taşınır işlemlerindeki hatalı uygulamalar esas alınarak hatalı işlemlerin giderilmesi

 • Muhasebe kayıtlarının oluşturulması, ödeme emri düzenlenmesi ve taşınır işlem fişi hazırlanması konularında uygulama yapılması

 • Sayım işlemleri için aşağıdaki danışmanlık desteği verilmektedir: 

 • Sayıma ilişkin zaman çizelgesinin ve personel görevlendirmelerinin hazırlanması

 • Sayım sırasında kullanılacak formların belirlenmesi 

 • Sayımda görevlendirilecek personel ile danışmanlık firmamızın destek personeli arasında işbölümü kurulması 

 • Sayımda ortaya çıkabilecek fazla veya eksik taşınırlara ilişkin yapılacak işlemlerin belirlenmesi 

 • Hurdaya ayırılması gereken taşınırların tespit edilmesi ve hurdaya ayırma işlemlerinin yapılması 

 • Harcama birimleri arasında fiilen yapılan ancak muhasebe kayıtlarında yapılmayan taşınırların devir işlemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi 

 • Sayım sonrasında, teknolojinin imkanlarından yararlanılarak modern barkod sisteminin kurulması 

 • Odalarda dayanıklı taşınır listelerinin asılması ve elektronik ortamda taşınır takip sistemi kurulması 

 • Taşınır işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında, personeli bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla idare iç genelgelerinin hazırlanması 

 • Taşınır işlemlerindeki hataları engelleyen, işlemler sonuçlanmadan hataları ortaya çıkaran kontrol listeleri hazırlanması ve tüm harcama birimlerine iç genelge ile dağıtılması 

 • Taşınır işlemleri hakkında özet bilgi veren broşür, kitapçık ve basılı notlar hazırlanması ve tüm personele dağıtılması 

 • İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin mevzuat uygun, zamanında ve doğru hazırlanması