"Kurumsal Analiz ve Çözüm Akademisi,
Kamuda müfettişlik, denetçilik, yöneticilik yapmış mevzuat eğitmenleri ve uzmanlar tarafından oluşturulan bir bilgi merkezidir."

Kamuda mevcut durum analizi yapılmasına yönelik yöntemler geliştiren, uygulayan, yapılan analizler sonrasında da çıkan sorunların çözümüne yönelik iyileştirme planları oluşturan sistemler kurulmasına destek vermektedir.

 • Kurumsal mevcut durum analizleri ve mevzuata uyumsuzlukların tespiti

 • Kamuda iş akış şeması çalışmaları, süreç yönetimi, iyileştirme ve süreçlerin standartlaştırılması

 • Mevzuatın anlaşılmasında ve uygulanmasında ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri

 • Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe raporlamanın hazırlanması

 • İç kontrol eylem planı hazırlanması, uygulamanın izleme araçlarının oluşturulması

 • Taşınır mallar için etkin ve uygulanabilir sayım yöntemleri, arşiv veya resmi yazışma sorunlarının çözülmesi

 • İhale ve diğer mevzuat uygulamalarında ortaya çıkan soruşturma süreçlerine uzman görüşlerinin oluşturulması

 • Kurumsal kapasiteyi geliştirecek yönetişim çalışmalarının yapılması

 • Sınavlı ve sonuçlarının raporlandığı mevzuata ilişkin hizmet içi eğitimlerinin yapılması

 • İhale süreçlerine yönelik teknik desteklerin verilmesi

 • Devlet muhasebesine ilişkin uygulamaların incelenmesi ve mali istatistiklerin oluşturulması

 • Belediye Şirketleri ve Bütçe İçi İşletme yönetim süreçleri hakkında çalışmalar yapmaktadır.