Muhasebe Kayıtları İncelenmesi ve Mali Raporların Hazırlanması hususu kurumlar için önem arz etmektedir.

Sayıştay Düzenlilik Denetiminin Kaynakları arasında; Mali Rapor ve Tablolar yeralmaktadır. 

Bu kapsamda, denetlenen kamu idaresinin tabi olduğu muhasebe sistemi ve hesap planına göre tutmak ve hazırlamakla mükellef olduğu defter, cetvel, tablo, tutanak vb. belgeler (Örneğin yevmiye defteri, mizan cetveli, bilanço, gelir-gider tabloları, taşınır sayım cetvelleri, kasa ve banka sayım tutanakları, yardımcı defterler vb.) istenmekte ve risk değerlendirmesi için incelenmektedir.

Hazırladığımız kontrol testleri ile muhasebe işlemlerinin ön incelemesi yapılacaktır. 

  • Mizanın ve Bilançonun incelenmesi 

  • Muhasebe yönetmelikleriyle uyumlu ayrıntılı kontrol listesiyle hataların tespit edilmesi 

  • Sayıştay denetim bulguları kapsamında inceleme yapılması 

  • Çapraz ve analitik karşılaştırmalarla analiz yapılması 

  • Muhasebe kayıt hatalarının tespit edilmesi 

  • Düzeltici muhasebe kayıtlarının önerilmesi 

  • Kullanılması gereken ancak kullanılmayan muhasebe hesaplarının kullanılmasının sağlanması 

  • Mali Durum Beklentiler Raporunun hazırlanması