Gelir İşlemlerine Yönelik Danışmanlık Hizmetlerimiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71.maddesi kapsamında gelir işlemlerinin eksik tahakkuk ettirilmesi, takip ve tahsislinin yapılmaması, zamanaşımına uğratılması kamu zararı olarak değerlendirilmektedir. 

Sayıştay denetimi ve yargılamasında da buna ilişkin birçok örnek karar bulunmaktadır. Bu kapsamda gerek alınmayan gelirlerin alınması gerekse de kamu zararına sebebiyet verilmemesi için aşağıda açıklanan danışmanlık destekleri, uzman kadromuz, özel yazılımlarımız ve sistematik yaklaşımlarımızla çözümler üretebiliriz. 

Diğer Kamu İdareleriyle Mali İlişkilerin Sorgulanması ve Hatalı/Yersiz Ödemelerin Tespit Edilmesi Gelir arttırıcı çalışmalar kapsamında verilecek danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki konularda inceleme yapılmaktadır: 

 • Kalkınma ajans payının ve muhtelif kurumlara ödenen diğer payların incelenmesi  

 • Gecekondu fonunun incelenmesi 

 • Büyükşehir belediyesi tarafından aktarılması gereken payların incelenmesi 

 • Geçiş hakkı ve yer seçim belgesi ücretinin alınması 

 • Yapı denetim hesabının kontrol edilmesi 

 • Müze giriş ücretleri ile madenlerden belediyelere payın kontrol edilmesi 

  • Örneğin, bir belediyede yapılan çalışmada, 2.348.177,17 TL fazla ve yersiz ödeme tarafımızdan tespit edilmiştir. Diğer taraftan, başka bir belediyede de 2,6 milyon TL yersiz ödeme tarafımızdan tespit edilmiş ve tahsilat süreci başlatılmıştır.

Gelir işlemlerinin 213 sayılı kanun ve 6183 sayılı kanun açısından kontrol edilmesi danışmanlık hizmetimiz ile aşağıdaki destekler sağlanacaktır: 

 • Bilgilendirme çalışmaları kapsamında; mevzuat değişiklerinin bildirilmesi, konuyla ilgili mevzuatın bir arada basılı olarak dağıtılması, 

 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; iç genelge, duyuru ve işlem yönergesi hazırlanması, 

 • Standartlaşma ve riskin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında; iş akış şemalarına uygun kontrol listesi hazırlanması ve güncel halde tutulması, 

 • Yerinde hukuki/teknik danışmanlık sağlanması; standart formaların hazırlandığı, mevzuatın nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiği üzerine birebir görüşmelerin yapıldığı, atölye çalışmalarının veya çalıştayların yapılması, 

 • Eğitim çalışmaları kapsamında; genel bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamada ortaya çıkan sorunların tartışılması, 

 • Uygulamaya yönelik somut ve sonuç alıcı önerilerin geliştirilmesi, 

 • Kurum kayıt bilgisinin analizi Adres bilgisi kayıtlarının doğruluk analizi yapılması,

 • Resmi kurumlarla yazışmalar (SGK, içişleri bakanlığı, tapu, nüfus işleri, muhtarlıklar, ticaret ve sanayi odaları, icra daireleri, trafik tescil şubeleri) 

 • Matbu evrakların analiz edilmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi,