Kurumsal yapılandırmanın başlangıcı olarak “mevcut durumu analizi” yapılması, kurumsal eksikliklerin tespit edilmesi amacıyla idari, mali ve hukuki işlemlerinde sistematik sorunların ortaya konulması (Ayrıntılı kontrol listeleri ile mevzuat uyumsuzlukların tespit edilmesi), mali yapıdaki önemli sorunların ve risklerin belirlemesi, mevzuat uyumdaki riskli eksiliklerin belirlenmesi

Genel durum raporunda aşağıdaki konularda kurumsal eksiklikler tespit edilmektedir:

  • Muhasebe kayıtlarının incelenmesi

  • Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının ve mevzuata uygunluğunun incelenmesi

  • İç kontrol çalışmalarının mevzuata uygunluğunun incelenmesi

  • Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçe ilişkisinin incelenmesi

  • Arşiv, resmi yazışma, tebligat vb. idari işlemlerin mevzuata uygunluğunun incelenmesi

Yukarıda yer verilen incelemeler, kapsamlı bir rapor olarak idareye sunulacaktır. İnceleme ve raporlama 25 günde tamamlanacaktır.

Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı mevzuat çerçevesinde tarafımızdan hazırlanması, e-SGB.net sistemine yüklenmesi ve izleme sisteminin kurulması

İhale, zabıta, gelir, ruhsat ve ödeme işlemlerinde riskleri tespit eden kontrol listelerinin hazırlanması, mevzuat değişikliklerinde güncellenmesi, kurumsal risk yönetimi için gerekli çalışmaların yapılması 

İş süreçleri ile uyum hangi görevlinin hangi idari işleme imza atacağının belirlenmesi, imza veya yetki devrine ilişkin idare hukuku kurallarının uygulanması, idarede birleşemeyecek görevlerin ortaya konulması

Mevzuat hazırlama usullerine uygun tüm birimler için standart yönetmeliklerin oluşturulması, birimler arası görev ayrımlarının yapılması, fiilen yapılan işle, hukuken üstlenilen iş arasındaki farkın ortadan kaldırılması, birden fazla birim tarafından üstlenilen görevler ile hukuken hiçbir birim tarafından üstlenilmeyen işlerin belirlenmesi

Kurumsal süreç yönetimine geçiş için yöntem belirlenmesi ve uygulanması, MS Visio ortamında birimler süreçlerinin haritalandırılması, süreçlerin incelenerek, iş analizi yapılması, Birlikte Çalışabilirlik mevzuatı çerçevesinde Fark Raporunun yazılması

İdare personeline yönelik nitelik veri tabanı oluşturulması, yönetimin ihtiyacı olduğunda personel niteliği sorgulaması yapılacak alt yapı kurulması, personelin yetkinlik alanları, kişisel özellikleri, sertifika ve diğer gelişime açık alanlarının yönetimin değerlendirmesine esas raporlanması

Personelin mevzuat ve kişisel gelişim konularında eksikliklerini giderecek, ayrıntılı eğiğim ihtiyaç analizi yapılması, eğitimler için yöntem öneri sunulması, sınav yapılabilecek eğitim konularının belirlenmesi, eğitimleri pekiştirici ve destekleyici çalışmaların önerilmesi

Süreçlerle uyumlu personel görev tanımlarının hazırlanması, personelin yetkinlik alanları ile eğitim ihtiyaçlarının görev tanımlarında yer alması, görevi sırasında dikkat edilmesi gereken riskli konuların belirlenmesi, alması gereken kontrol faaliyetlere ilişkin bilgilerin personel görev tanımlarında yer alması