Belediye - Belediye Şirketlerinde Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödenmemesinde Sorumluluk Konusunun Değerlendirilmesi

Mahmut ÇOLAK

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi

1. Giriş

Belediyeler ve şirketlerinde çalıştırılan personele ait başta sigorta primleri, işsizlik primleri, genel sağlık sigortası primleri, emeklilik kesenekleri, kurum karşılıkları, bunlarla ilgili ve diğer işlemlerde uygulanan idari para cezaları ve diğer alacakları (gecikme cezası, zammı vb.) Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları arasında yer almaktadır. Başta genel olarak primlerin varsa idari para cezalarının yasal ödeme sürelerinde ödenmesi asıl olmakla birlikte, ödenmemesi halinde gecikme cezası ve zammı uygulanmakta, bunun sonucunda genel hükümlere göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik çerçevesinde takip edilmektedir.

Bu çalışmamızda belediyeler ve şirketlerinin ödenmeyen sosyal güvenlik borçlarından dolayı kimlerin sorumlu tutulacağı yargı kararları bağlamında değerlendirilecektir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK ÇİN TIKLAYINIZ